Ai Eșuat din Nou?

„Nu am eșuat. Tocmai am găsit 10.000 de lucruri care nu funcționează.” -Thomas Alva Edison

Ești în mijlocul viziunii tale și pare că nu există o îndrumare clară, prea multe uși se închid și drumul către succes este atât de obositor și copleșitor? Am trecut și eu pe acolo. Într-un fel, încă sunt pe drumul meu către sănătate, încă învăț și încă lupt. Dar cu mult mai multe resurse și speranță 🙂

Nu ai eșuat, pur și simplu ai găsit multe moduri prin care mersul tău către viziunea ta nu funcționează, încearcă din nou și din nou și din nou până când ajungi la final. Succesul vine cu 10% inspirație și 90% transpirație, mai multă frustrare decât sărbătoare și multă determinare chiar și atunci când lucrurile par sumbre. Opreștete doar când ai încercat absolut totul și chiar și atunci pleacă cu zâmbetul pe buze pentru că ai învățat atât de multe! O cantitate neprețuită de înțelepciune se află acum în tine și nu ești un eșec. Mi-aș dori să fiu acolo cu unii dintre voi – am doar o dorință către anumite viziuni, nu toate, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încercați și reușiți în chestiuni cu care nu m-aș deranja niciodată – pe câmpul de luptă, dar nu e timpul meu încă. Momentan sarcina mea e de a mă recupera, de a mă vindeca și de a te susține pe tine, cel care este în mijlocul acțiuni. Și îmi place să te încurajez! Ești atât de puternic/ă și curajos/ă, atât de imaginativ/ă și dăruitor/oare, atât de strălucitor/e și minunat/ă creație a lui Dumnezeu. Deci, nu te lasă! Vorbesc despre cei care depun eforturi și fac sacrificii pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor.

Faptul că încerci, demonstrează că nu ești un eșec, ci un visător, un vizionar:) Minunat!

Nu ai o viziune? Nu știi care este scopul tău? Ia un moment și liniștește-ți inima și sufletul. Privește în inima ta. Ce îți place să faci? Cum poți ajuta alții cu acea pasiune pe care o ai în interior? Începe de acolo. Acea pasiune a fost pusă acolo cu un motiv. (Nu vorbesc despre pasiunile autodistructive, acestea sunt așa cum am menționat: autodistructive).

Pentru acele cazuri „fără speranță”, ei nu au nevoie de o viziune momentan, mai degrabă trebuie să învețe cum să-și recunoască valoarea ca ființă umană nu în ochii presei sau a site-urilor sociale, ci în lucrurile care contează. Majoritatea tinerilor trebuie să învețe ce înseamnă sacrificiul, ce este sacrificiul? Ce înseamnă să-ți pese de altul? Ce este compasiunea? Ce este răbdarea? Ce este valoarea umană? Și îi putem învăța nu impunând reguli, nu cedând fiecărei capricii egoiste, ci fiind exemple mari de o dragoste reală față de o altă ființă umană, față de animale și față de natură.

Dumnezeu să ne ajute:)

Did You Fail Again?

Photo by Brett Jordan from Pexels: https://www.pexels.com/photo/arranged-letter-tiles-5978426/

I Have Not Failed. I Have Just Found 10,000 Things That Do Not Work.” -Thomas Alva Edison

Are you in the midst of your vision and it seems like there’s no clear guidance, too many doors are closing, and the road to success is so utterly tiresome and overwhelming? Been there. In a way, I still am on my road toward health, I’m still learning and I’m still fighting. But with far more resources and hope:)

You haven’t failed, you simply found many ways that your walk towards your vision does not work, try again, and again and again until you arrive. Success comes with 10% inspiration and 90% perspiration, more frustration than celebration, and lots of determination even when things look grim. Only walk away when you tried absolutely everything and even then walk away with a smile on your face for you have learned so much! A priceless amount of wisdom lays within you now and you are not a failure. I wish I could be there with some of you- I only have a drive towards certain visions, not all, but thank God for you all out there trying and succeeding in matters I would never bother with- on the battlefield, but it’s not my time yet. My time now is to recover and heal and cheer you from the sidelines. And I love cheering you on! I love encouraging you! You are so strong and brave, so imaginative and gifted, so utterly brilliant and marvelous and wondrous creation of God. So go team! I speak for the people putting in the effort and sacrifices trying to help those needing help.

The fact that you’re trying, it proves that you are not a failure, but a dreamer, a visionary:) Awesome!

You don’t have a vision? You don’t know what your purpose is? Take a moment and quiet yourself. Look within your heart. What do you love to do? How can you help other people with that passion you have within? Start there. That passion was put there for a reason. (I’m not talking about the self-destructive passions, those are as I mentioned: self-destructive).

For those “hopeless” cases, they don’t need a vision yet, they need to recognize their value as human beings, not in the media’s eyes, or social sites’ likes but in the things that matter. Most young people have to learn what it means to sacrifice, what is sacrifice? What does it mean to care about another? What is compassion? What is patience? What is human value? And we can teach them not by imposing rules, not by giving in to their every selfish whim, but by being great examples of real love towards other human beings, animals, and nature.

God Bless:)